شامل برق کشی دریچه ها برق و تابلو کلیه سیستم ها و تجهیزات جانبی گلخانه + برق و روشنایی گلخانه را شامل می شود