به‌طورکلی بر اساس سطح تکنولوژی مورداستفاده در گلخانه روش‌هایی شامل کنترل دستی، کنترل ساده، کنترل مرحله‌ای و کنترل کامپیوتری به‌طور همزمان و یا به‌تنهایی جهت کنترل اقلیم گلخانه مورداستفاده قرار می‌گیرند.

هر واحد گلخانه بر اساس نوع کشت و نیاز از تجهیزات مربوطه استفاده می نمایدو در شرایط و اقلیم های مختلف نیز تجهیزات متفاوت استفاده می شوند.