سازه های گلخانه شامل مشاوره و ساخت گلخانه می شود که به ابعاد و اندازه های مختلف ، بسته به نوع محصول و منطقه ی آب و هوایی طراحی می گردد و سازه های گلخانه ایی شامل : ستون ها ، کمان های اصلی ، شبکه بندی (خرپاها) مهارهای سازه ، آبرو ، دریچه ( اتصالات دریچه ، رک و پینیون-دریچه و موتور و گریبکس دریچه ) می باشد.