برخی از پروژه های اجرا شده شرکت ارگ سبز

پروژه آقای شاه پیری 1398

 • 5000 متر مربع طرح اسپانیایی
 • فاصله ستون های میانی 5 متر
 • فاصله ستون های کناری 2.5 متر
 • فاصله کمان ها 2.5 متر از همدیگر
 • شبکه به صورتM پیشرفته
 • دریچه 2 متری یک طرفه در راس جهت کشت صیفی

پروژه آقای امین اصفهان 1397

 • 30 هزار متر مربع
 • دهانه 9.6
 • ارتفاع کامل 6.5 متر
 • دریچه ها در راس
 • فاصله ستون ها از همدیگر 3 متر
 • شبکه بندی به صورت W

پروژه آقای فراست گلپایگان 1396

 

 • 5000 متر مربع طرح اسپانیایی
 • فاصله ستون های میانی 5 متر
 • فاصله ستون های کناری 2.5 متر
 • فاصله کمان ها 2.5 متر از همدیگر
 • شبکه به صورت M پیشرفته
 • دریچه 2 متری یک طرفه در راس و بستر هیدروپنیک با کشت رز هلندی

پروژه آقای معمار باشی گلپایگان 1396

 • 3000 متر مربع
 • پرتابل ارتفاع 6.2 متر
 • فاصله ستون ها 3 متر از همدیگر
 • فاصله کمانها 3 متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W

پروژه آقای مظاهری اصفهان 1396

 

 • 22000 متر جایگزین گلخانه های چوبی (بینابینی)
 • ارتفاع 4.7 ستون 3 متر
 • فاصله ستون ها از همدیگر 3 متر
 • دریچه 1 متری و یک متر بالاتر از آبرو

پروژه آقای حسینی اصفهان 1395

 • 3000 متر مربع پرتابل طرح شرکت
 • ارتفاع 6 متر
 • فاصله ستونها 3 متر از همدیگر
 • فاصله کمانها 3 متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W
 • کشت صیفی سبزی

پروژه آقای میثاق امین اصفهان 1395

 

 • 21000 متر مربع پرتابل
 • ارتفاع 6.2 متر
 • فاصله ستون ها 3 متر از همدیگر
 • فاصله کمانها 3 متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W
 • بادشکن جانبی و کشت سبزی صیفی

پروژه آقای طاهری اصفهان 1394

 

 • 5000 متر مربع پرتابل طرح شرکت
 • ارتفاع 6 متر
 • فاصله ستون ها 3 متر از همدیگر
 • فاصله کمانها 3 متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W
 • کشت صیفی سبزی

پروژه آقای بیات تیران 1399

 

 

 • 6500 متر مربع
 • فاصله ستون ها ۳ متر
 • فاصله کمان ها ۳ متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W
 • دریچه 1.20 متری یک طرفه در راس
 • دارای راهرو برعکس

پروژه آقای سلیم تیران 1399

 

 • 3000 متر مربع
 • فاصله ستون ها ۳ متر
 • فاصله کمان ها ۳ متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W
 • دریچه 1.20 متری یک طرفه در راس
 • دارای راهرو برعکس
سازه گلخانه

پروژه آقای صفری درچه 1399

 

 

 • 1500 متر مربع
 • فاصله ستون ها ۳ متر
 • فاصله کمان ها ۳ متر از همدیگر
 • شبکه به صورت W پیشرفته
 • دریچه ۱ متری یک طرفه در ۱ متر بالای ناودان
error: Content is protected !!